رد کردن لینک ها

 • سرور مجازی اقتصادی ایران - پلن ۱

  ماهیانه ۵۹۰ هزارتومان

  • حافظه ۲۰ گیگ اس اس دی
  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پهنای باند مجموع ۱۰ مگابیت
  • ۱ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۱۰۲۴
  • دیتاسنتر زیرساخت
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • لینوکس
  • ۱ ماه ۵۹۰ هزار تومان
 • سرور مجازی اقتصادی ایران - پلن ۲

  ماهیانه ۱۱۹۰ هزارتومان

  • حافظه ۳۰ گیگ اس اس دی
  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پهنای باند مجموع ۲۰ مگابیت
  • ۲ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۲۰۴۸
  • دیتاسنتر زیرساخت
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • لینوکس
  • ۱ ماه ۱۱۹۰ هزار تومان
 • سرور مجازی اقتصادی ایران - پلن ۳

  ماهیانه ۱۷۹۰ هزارتومان

  • حافظه ۴۰ گیگ اس اس دی
  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پهنای باند مجموع ۳۰ مگابیت
  • ۲ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۴۰۹۶
  • دیتاسنتر زیرساخت
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • لینوکس
  • ۱ ماه ۱۷۹۰ هزار تومان
 • سرور مجازی پیشرفته ایران - پلن ۱

  ماهیانه ۲۹۹۰ هزارتومان

  • حافظه ۴۰ گیگ اس اس دی
  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پهنای باند مجموع ۵۰ مگابیت
  • ۲ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۴۰۹۶
  • دیتاسنتر زیرساخت
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • لینوکس / ویندوز
  • ۱ ماه ۲۹۹۰ هزار تومان
 • سرور مجازی پیشرفته ایران - پلن ۲

  ماهیانه ۵۹۹۰ هزارتومان

  • حافظه ۶۰ گیگ اس اس دی
  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پهنای باند مجموع ۱۰۰ مگابیت
  • ۲ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۴۰۹۶
  • دیتاسنتر زیرساخت
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • لینوکس / ویندوز
  • ۱ ماه ۵۹۹۰ هزار تومان
 • سرور مجازی پیشرفته ایران - پلن ۳

  ماهیانه ۱۱۹۹۰ هزارتومان

  • حافظه ۶۰ گیگ اس اس دی
  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پهنای باند مجموع ۲۰۰ مگابیت
  • ۲ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۴۰۹۶
  • دیتاسنتر زیرساخت
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • لینوکس / ویندوز
  • ۱ ماه ۱۱۹۹۰ هزار تومان
 • سرور میکروتیک ایران - پلن ۱

  ماهیانه ۵۹۰ هزارتومان

  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پهنای باند مجموع ۱۰ مگابیت
  • ۱ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۵۱۲
  • دیتاسنتر زیرساخت
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • ترافیک یک به یک
  • لایسنس Level ۶
  • ورژن ۶ یا ۷
  • ۱ ماه ۵۹۰ هزار تومان
 • سرور میکروتیک ایران - پلن ۲

  ماهیانه ۱۱۹۰ هزارتومان

  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پهنای باند مجموع ۲۰مگابیت
  • ۱ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۱۰۲۴
  • دیتاسنتر زیرساخت
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • ترافیک یک به یک
  • لایسنس Level ۶
  • ورژن ۶ یا ۷
  • ۱ ماه ۱۱۹۰ هزار تومان
 • سرور میکروتیک ایران - پلن ۳

  ماهیانه ۱۷۹۰ هزارتومان

  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پهنای باند مجموع ۳۰مگابیت
  • ۱ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۲۰۴۸
  • دیتاسنتر زیرساخت
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • ترافیک یک به یک
  • لایسنس Level ۶
  • ورژن ۶ یا ۷
  • ۱ ماه ۱۷۹۰ هزار تومان
 • سرور میکروتیک ایران - پلن ۴

  ماهیانه ۲۳۹۰ هزارتومان

  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پهنای باند مجموع ۴۰مگابیت
  • ۱ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۲۰۴۸
  • دیتاسنتر زیرساخت
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • ترافیک یک به یک
  • لایسنس Level ۶
  • ورژن ۶ یا ۷
  • ۱ ماه ۲۳۹۰ هزار تومان
 • سرور میکروتیک ایران - پلن ۵

  ماهیانه ۳۵۹۰ هزارتومان

  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پهنای باند مجموع ۶۰مگابیت
  • ۱ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۲۰۴۸
  • دیتاسنتر زیرساخت
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • ترافیک یک به یک
  • لایسنس Level ۶
  • ورژن ۶ یا ۷
  • ۱ ماه ۳۵۹۰ هزار تومان
 • سرور میکروتیک ایران - پلن ۶

  ماهیانه ۴۷۹۰ هزارتومان

  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پهنای باند مجموع ۸۰مگابیت
  • ۱ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۲۰۴۸
  • دیتاسنتر زیرساخت
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • ترافیک یک به یک
  • لایسنس Level ۶
  • ورژن ۶ یا ۷
  • ۱ ماه ۴۷۹۰ هزار تومان
 • سرور میکروتیک ایران - پلن ۷

  ماهیانه ۵۹۹۰ هزارتومان

  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پهنای باند مجموع ۱۰۰مگابیت
  • ۱ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۲۰۴۸
  • دیتاسنتر زیرساخت
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • ترافیک یک به یک
  • لایسنس Level ۶
  • ورژن ۶ یا ۷
  • ۱ ماه ۵۹۹۰ هزار تومان
 • سرور میکروتیک ایران - پلن ۸

  ماهیانه ۱۱۹۹۰ هزارتومان

  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پهنای باند مجموع ۲۰۰مگابیت
  • ۱ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۲۰۴۸
  • دیتاسنتر زیرساخت
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • ترافیک یک به یک
  • لایسنس Level ۶
  • ورژن ۶ یا ۷
  • ۱ ماه ۱۱۹۹۰ هزار تومان
 • سرور مجازی میکروتیک ترکیه

  ماهیانه ۵۷۶ هزارتومان

  • ۲ هسته CPU
  • ترافیک نامحدود
  • ۱ گیگ آپلینک
  • لایسنس Level ۶
  • ورژن ۶ یا ۷
  • ۱ ماه ۵۷۶ هزار تومان
 • سرور مجازی ترکیه - ویندوز / لینوکس

  ماهیانه ۶۷۰ هزارتومان

  • حافظه ۲۰ گیگ اس اس دی
  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پورت آپلینک ۱ گیگ
  • ۱ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۱۰۲۴
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • لینوکس / ویندوز
  • ۱ ماه ۶۷۰ هزار تومان
 • سرور مجازی میکروتیک کانادا

  ماهیانه ۵۶۶ هزارتومان

  • ۲ هسته CPU
  • ترافیک نامحدود
  • پورت آپلینک ۱ گیگ
  • لایسنس Level ۶
  • ورژن ۶ یا ۷
  • ۱ ماه ۵۶۶ هزار تومان
 • سرور مجازی کانادا - ویندوز / لینوکس

  ماهیانه ۷۹۰ هزارتومان

  • حافظه ۴۰ گیگ اس اس دی
  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پورت آپلینک ۱ گیگ
  • ۲ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۲۰۴۸
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • ویندوز / لینوکس
  • ۱ ماه ۷۹۰ هزار تومان
 • سرور مجازی میکروتیک فرانسه

  ماهیانه ۵۶۶ هزارتومان

  • ۲ هسته CPU
  • ترافیک نامحدود
  • ۱ گیگ آپلینک
  • لایسنس Level ۶
  • ورژن ۶ یا ۷
  • ۱ ماه ۵۶۶ هزار تومان
 • سرور مجازی فرانسه - ویندوز / لینوکس

  ماهیانه ۵۹۰ هزارتومان

  • حافظه ۲۵ گیگ اس اس دی
  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پورت آپلینک ۱ گیگ
  • ۲ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۲۰۴۸
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • ویندوز / لینوکس
  • ۱ ماه ۵۹۰ هزار تومان
 • هاست لینوکس ایران - پلن ۱

  ماهیانه ۸۰۰ هزارتومان

  • ۵ گیگ فضا
  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • DNS اختصاصی رایگان
  • تحویل آنی
  • SSL رایگان
  • ارائه کنترل‌پنل cPanel
  • ۱ ماه ۸۰۰ هزار تومان
 • هاست لینوکس ایران - پلن ۲

  ماهیانه ۱۴۰۰ هزارتومان

  • ۱۰گیگ فضا
  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • DNS اختصاصی رایگان
  • تحویل آنی
  • SSL رایگان
  • ارائه کنترل‌پنل cPanel
  • ۱ ماه ۱۴۰۰ هزار تومان

ویژگی های ابریشو

با سرویس های میزبانی ابریشو با خیال راحت به توسعه کسب و کارتان بپردازید

99.99% بالا بودن

99.99% بالا بودن

در دسترس بودن همیشگی سرور یکی از دغدغه های ما جهت رضایت کاربران میباشد

پشتیبانی حرفه ای

پشتیبانی حرفه ای

پشتیبانی حرفه ای توسط متخصصین، از طریق تیکت

امنیت بالا

امنیت بالا

در شبکه و دیتاسنتر ما امنیت حرف اول میزند به عنوان مثال از DDOS پیشگیری میکنیم

دیتاسنتر ارتباطات زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، که در زمینه تأمین زیرساخت‌های ارتباطات مخابراتی و پهنای باند شبکه اینترنت، فعالیت می‌کند که واردات و توزیع پهنای باند اینترنتی در سراسر کشور(بین الملل و بین استانی) را در اختیار دارد.

این شرکت به عنوان متولی شبکه های مادر مخابراتی در کشور و کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه اجرای سوئیچینگ و تأمین ارتباطات بین استانی و بین‌المللی اپراتورهای مخابراتی را در نقاط حضور و شبکه‌های مربوط بر عهده دارد.

images

دیتاسنتر پارس آنلاین

گروه شرکت‌های پارس‌آنلاین، برای تکمیل زنجیره‌ی خدمات خود به مشتریان با کسب مجوز IDC از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای اولین بار در ایران اقدام به ایجاد مرکز داده‌های اینترنتی ( دیتاسنتر ) کرده است.
این مرکز در فاز اول در ساختمان مرکزی گروه شرکت‌های پارس‌آنلاین تاسیس شده است و پس از آن، پارس‌آنلاین با سرمایه‌گذاری بسیار قابل توجه در این حوزه، تصمیم به ساخت مرکز داده‌ی ( دیتاسنتر ) جدیدی در فضایی به مساحت ۶۵۰۰ متر مربع در پارک فناوری پردیس با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین امکانات، تجهیزات و فناوری‌های روز دنیا گرفته است.

parsonline-moraba-icon
refer2-170x170-icon

اعطای نمایندگی

می توانید با دریافت نمایندگی های ما از مزایای بسیار زیادی بهره مند شوید و با فروش بالا از امتیازات یک نماینده ممتاز بهره مند شوید . ما سعی کرده ایم در پلن های نمایندگی بهترین سود دهی را برای شما در نظر بگیریم و هر آنچه که شما بخواهید را فراهم نمائیم . ما برای نماینده خود بهترین خدمات و پشتیبانی را در نظر گرفته ایم . پس هر کجا هستید هم اکنون شروع کنید

ovh